Regulamin korzystania z serwisu internetowego Zespoleni.pl

Niniejszy dokument (Regulamin) reguluje zasady korzystania z serwisu internetowego www.zespoleni.pl i usług w nim zawartych. Właścicielem serwisu www.zespoleni.pl jest firma "Studio X" Marcin Kiełbaszewski z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jeżynowej 16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zasady korzystania z serwisu internetowego www.zespoleni.pl są określone obowiązującymi przepisami i regulacjami prawa polskiego i międzynarodowego.

Decydując się na korzystanie z serwisu internetowego www.zespoleni.pl Użytkownik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się, rozumie i akceptuje bez jakichkolwiek zastrzeżeń, czy wyłączeń, wszelkie warunki i postanowienia niniejszego Regulaminu i załączonych dokumentów.

Usługa

1. Serwis internetowy www.Zespoleni.pl umożliwia odpłatne i nieodpłatne pobieranie i odsłuchiwanie drogą transmisji internetowej plików (Pliki) nagrań utworów muzycznych i słowno-muzycznych (Nagrania), pojedynczo lub w postaci kompletnych albumów (Albumy).

2. W ramach serwisu www.Zespoleni.pl mogą być również udostępniane odpłatnie lub nieodpłatnie inne Pliki w formie video lub grafik.

3. Wykorzystanie Nagrań i Albumów oraz innych plików pobranych odpłatnie lub nieodpłatne z serwisu internetowego www.Zespoleni.pl musi być zgodne z licencją jakiej udziela właściciel Pliku.

4. Portal Zespoleni.pl nie posiada żadnych praw do zamieszczanych na jego łamach plików. Sprzedający może zamieścić na Portalu jedynie pliki, do których posiada prawa majątkowe, udzielając portalowi Zespoleni.pl jednego pola emisji, tylko i wyłącznie w zakresie stron portalu Zespoleni.pl


Rejestracja

1. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego www.Zespoleni.pl jest rejestracja Użytkownika na zasadach określonych poniżej.

2. Aby dokonać rejestracji w serwisie internetowym www.Zespoleni.pl, Użytkownik musi mieć ukończony 16 rok życia.

3. W celu rejestracji Użytkownika w serwisie internetowym www.Zespoleni.pl konieczne jest podanie danych zgodnych ze stanem faktycznym. Dane należy niezwłocznie zmodyfikować, w razie ich zmiany.

4. Rejestracja Użytkownika dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, dostępnego w na stronie internetowej www.Zespoleni.pl. Każdy nadesłany formularz rejestracyjny, zostanie zweryfikowany poprzez skierowanie do Użytkownika prośby o potwierdzenie (drogą elektroniczną) danych i oświadczeń zawartych w wypełnionym formularzu. Użytkownik zostanie zarejestrowany po użyciu linku aktywującego dostarczonego w e-mailu potwierdzającym rejestracje.

5. Dokonując rejestracji Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracji danych przez Zespoleni.pl. Portal Zespoleni.pl zobowiązuje się korzystać z podanych przy rejestracji danych osobowych Użytkowników serwisu jedynie w sposób i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie i zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie udostępniać swojego Konta jakimkolwiek osobom trzecim. Użytkownik serwisu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia administracji Zespoleni.pl o jakiekolwiek nieuprawnionej próbie wykorzystania konta Użytkownika.

Korzystanie z serwisu

1. Pliki udostępnione za pośrednictwem serwisu internetowego www.Zespoleni.pl są własnością ich twórców i są chronione prawem autorskim. Korzystanie z udostępnionych w ramach serwisu plików jest możliwe tylko w zgodzie z zasadami Regulaminu oraz Licencji jakiej udziela właściciel pliku.

2. Użytkownik serwisu bez wyraźnej zgody właściciela, nie może zachęcać ani zezwalać na korzystanie lub pobieranie plików dla celów ich reprodukcji, opracowywania, przerabiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania lub przesyłania przez jakiekolwiek osoby trzecie.

3. Dostęp lub korzystanie z plików udostępnionych za pośrednictwem serwisu internetowego www.Zespoleni.pl jest ograniczony ogólnymi zasadami określonymi poniżej (Zasady korzystania) oraz zasadami przypisanymi indywidualnie do każdego pliku przez jego Właściciela, o ile takie indywidualne zasady będą ustalone dla poszczególnych plików.

Zasady korzystania


1. Odsłuchiwanie, przeglądanie udostępnionych plików, tak próbek, jak i całych odbywa się na zasadzie promocyjnej, bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat przez Użytkownika serwisu. O jakości i czasie udostępnionych za darmo plików decyduje ich Właściciel.

2. Użytkownik serwisu może odtworzyć udostępnione za darmo pliki dowolną ilość razy.

3. Zakupione pliki, które po uiszczeniu stosownej opłaty wskazanej przy pliku na witrynie internetowej serwisu www.Zespoleni.pl może być przez Użytkownika serwisu:

- zapisywane na dysku twardym komputera i odtwarzane w dowolnym momencie

- zapisywane na płycie CD lub na jakimkolwiek innym nośniku.

5. Jakakolwiek technologia zabezpieczania pliku przed nieautoryzowanym kopiowaniem stanowi jego integralną część.

6. Po dokonaniu zapisu lub pobrania zakupionego pliku, Użytkownik serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność w razie ewentualnego późniejszego wykasowania lub uszkodzenia zakupionego pliku. W takich przypadkach Zespoleni.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

7. Wszystkie materiały udostępnione za pośrednictwem serwisu internetowego www.Zespoleni.pl są przedmiotem praw autorskich lub praw pokrewnych i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Po zapisaniu zakupionego pliku na dysku twardym komputera, na płycie CD lub jakimkolwiek innym nośniku, Użytkownik serwisu ma prawo do dalszego kopiowania zakupionego pliku, wyłącznie na własny użytek. Odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, w której właściciel pliku udzieli licencji na inne wykorzystanie niż użytek własny.

9. Korzystanie z zakupionych plików może być dokonywane wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami w.w. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Portal Zespoleni.pl prowadzi rejestr plików zakupionych przez Użytkowników serwisu.

11. Dokonanie pobrania zakupionego pliku z serwerów serwisu internetowego www.Zespoleni.pl po każdym zakupie jest możliwe tylko przez okres 7 dni. Po tym terminie pobranie pliku nie będzie możliwe.

Inne usługi dostępne w serwisie internetowym Zespoleni.pl

1. Serwis internetowy www.Zespoleni.pl może zawierać także usługi takie jak tablica ogłoszeń, forum dyskusyjne, grupy, wizytówki, prywatne strony Użytkowników, usługa poczty elektronicznej, blogi i inne usługi komunikacyjne stworzone w celu ułatwienia kontaktów pomiędzy Użytkownikami serwisu i wymiany zdań na interesujące ich tematy (usługi komunikacyjne).

2. Użytkownik serwisu www.Zespoleni.pl zobowiązuje się korzystać z usług komunikacyjnych tylko w celu zamieszczania, wysyłania i odbierania informacji, wiadomości i materiałów zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Poza ogólnymi ograniczeniami korzystania z serwisu internetowego www.Zespoleni.pl, zabrania się wykorzystywania usług komunikacyjnych dostępnych w ramach tego serwisu w celu:

- Reklamy lub oferowania sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług

- Ograniczania lub zakłócania możliwości korzystania z usług komunikacyjnych w ramach serwisu www.Zespoleni.pl przez innych Użytkowników serwisu

- Naruszania zasad korzystania z danej usługi komunikacyjnej

- Zbierania i przetwarzania informacji o osobach trzecich, w tym w szczególności adresów poczty elektronicznej, bez wyraźnej zgody takiej osoby trzeciej

- Korzystania z usług komunikacyjnych w ramach serwisu www.Zespoleni.pl dla potrzeb przesyłania nie zamówionych informacji i materiałów osobom trzecim (spam) lub jakiegokolwiek innego korzystania lub odwoływania się do usług komunikacyjnych w ramach serwisu www.Zespoleni.pl w powiązaniu z takimi nie zamówionymi informacjami i materiałami

- Przesyłania treści o charakterze obelżywym lub wzywających do przemocy i nienawiści w szczególności na tle rasowym, etnicznym, narodowym, czy religijnym, a także wszelkich innych treści naruszających zasady współżycia społecznego

- Naruszania obowiązujących przepisów prawa i innych regulacji.

4. Administracja portalu Zespoleni.pl zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli materiałów zamieszczanych za pośrednictwem usług komunikacyjnych w ramach serwisu i usuwania wszelkich takich materiałów wedle własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.

5. Wraz z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa administracja portalu Zespoleni.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi serwisu dostępu do jednej lub wszystkich usług komunikacyjnych w ramach serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

6. W ramach usług komunikacyjnych serwisu administracja portalu Zespoleni.pl zastrzega sobie (z przyczyn określonych powyżej) prawo do odmowy zamieszczenia lub usunięcia informacji i materiałów, w całości lub w części, wedle własnego uznania.

7. Użytkownik serwisu przyjmuje do wiadomości, że usługi komunikacyjne w ramach serwisu www.Zespoleni.pl mają charakter publiczny, a nie prywatny i w związku z tym zgadza się, że wiadomości, informacje i materiały w ramach usług komunikacyjnych serwisu www.Zespoleni.pl mogą być oglądane przez innych Użytkowników serwisu.

8. Użytkownik serwisu powinien zachować szczególną ostrożność w przypadku ujawniania jakichkolwiek danych osobowych i innych informacji dotyczących własnej osoby, jak i osób trzecich, za pośrednictwem usług komunikacyjnych w ramach serwisu www.Zespoleni.pl. Administracja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnione w ten sposób przez Użytkownika dane osobowe lub inne informacje.

Sprzedaż plików na Zespoleni.pl:

1. Portal Zespoleni.pl nie odpowiada za jakość i treść plików wystawionych przez Sprzedającego, nie ponosi też odpowiedzialności za to, że Sprzedający udostępni kupującym pliki do których nie ma
praw majątkowych.

2. Sprzedający odpowiada prawnie przed osobami trzecimi za to jakie pliki wystawi na sprzedaż na Zespoleni.pl.

3. Przygotowanie i zamieszczanie plików na Zespoleni.pl oraz ustawienie ceny leży w gestii Sprzedającego.

4. Sprzedający może zamieszczać dowolną ilość plików do sprzedaży, a ogranicza go jedynie przyznana w ramach konta "Artysta" powierzchnia dysku wirtualnego którą może powiększyć za dodatkową opłatą .

5. Sprzedający może zamieścić na Portalu jedynie pliki, do których posiada prawa majątkowe, udzielając portalowi Zespoleni.pl jednego pola emisji, tylko i wyłącznie w zakresie stron portalu Zespoleni.pl.

6. Jeżeli w panelu administracyjnym Sprzedającego znajduje się chociaż jeden plik sprzedany, danego konta nie można zamknąć, gdyż plik musi być dostępny dla osoby, która go kupiła.

7. W przypadku zamieszczenia pirackich wersji komercyjnych plików, jak również ich zmodyfikowanych wersji względem Sprzedającego może zostać wszczęte postępowanie karne z
tytułu poniesionych strat finansowych na rzecz posiadacza praw majątkowych do Pliku.

8.W przypadku niedostosowania się do wytycznych Regulaminu konto danego Sprzedającego może zostać zablokowane.

Kupowanie plików na Zespoleni.pl

1. Użytkownik serwisu zobowiązuje się uiszczać opłaty za wszystkie pliki zakupione za pośrednictwem serwisu internetowego www.Zespoleni.pl przy użyciu dostępnych metod płatności wskazanych na witrynie internetowej www.Zespoleni.pl.

2. Z tytułu dokonanych zakupów Plików za pośrednictwem serwisu internetowego www.Zespoleni.pl. Studio X Marcin Kiełbaszewski wystawi i dostarczy Użytkownikowi na jego życzenie fakturę VAT.

3. Użytkownik serwisu ma obowiązek niezwłocznego informowania administracje Zespoleni.pl o zmianie wszelkich danych koniecznych dla wystawienia rachunków lub faktur VAT.

5. Ceny podane na witrynie internetowej serwisu www.Zespoleni.pl zawierają wszelkie należne podatki, tantiemy i opłaty na rzecz podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich i pokrewnych, do zakupionych plików.

7. Użytkownik zgadza się, że jakiekolwiek czynności podejmowane przez niego w celu zakupienia pliku za pośrednictwem serwisu internetowego www.Zespoleni.pl stanowią oświadczenie woli w formie elektronicznej zgodnie za postanowieniami przepisu art. 60 Kodeksu Cywilnego.

8. Kupujący aby nabyć dowolny plik wystawiony na sprzedaż w portalu Zespoleni.pl musi doładować swoje konto dowolna kwotą z zakresu (10, 20, 30, 40 zł). Kwota doładowania nigdy nie wygasa, a konto użytkownika nie może zostać usunięte jeśli posiada na swoim końce środki.

9. Kupujący płaci za pliki kwotę wyrażoną w PLN w wysokości ustalonej przez Sprzedającego.

10. Kwota jaka płaci użytkownik za doładowania konta wybraną kwotą, powiększona jest o prowizję instytucji przetwarzającej płatność.

11. Użytkownik, który kupił dany plik będzie miał do niego swobodny dostęp przez minimum 2 tygodnie od daty zakupu. W tym czasie należy plik pobrać na własny dysk. Po wyznaczonym terminie możliwość pobrania pliku zostanie zablokowana.

Rozliczenie z Zespoleni.pl za sprzedane na Portalu pliki:

1. Sprzedający rozlicza się z Zespoleni.pl wg danych sprzedaży zawartych w panelu administracyjnym Sprzedającego i Admistratora.

2. Rozliczenie jest możliwe po sprzedaniu plików za kwotę co najmniej 50 zł. W przypadku chęci rozliczenia się Sprzedający otrzyma wzór faktury lub umowę o dzieło, którą należy przesłać na podany tam adres redakcji Zespoleni.pl.

3. Portal Zespoleni.pl pobiera prowizję w wysokości 9% od ceny netto pliku.

4. Sprzedający ma rok od dnia rozpoczęcia sprzedaży na przesłanie odpowiednich dokumentów dla Zespoleni.pl.

5. Za dzień rozpoczęcia sprzedaży, uznaje się datę sprzedania pierwszego pliku w ogóle lub sprzedania pierwszego utworu po wystawieniu ostatniej faktury.

6. W przypadku zablokowania konta Sprzedającego za złamanie któregoś z punktów regulaminów obowiązujących na Zespoleni.pl, Sprzedający nie może się rozliczyć w okresie wyjaśniania sprawy.

Ochrona praw autorskich

Administracja portalu Zespoleni.pl respektuje prawa autorskie przysługujące innym. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że któreś z oferowanych plików lub inne materiały udostępnione za pośrednictwem serwisu internetowego www.Zespoleni.pl naruszają prawa autorskie osób trzecich, zgłoś ten fakt.

Promocja - Reklama

1. Portal Zespoleni.pl lub jego partnerzy handlowi, mogą prowadzić działalność reklamową w postaci zamieszczania materiałów promocyjnych i reklamowych na stronie www.Zespoleni.pl.

2. Portal Zespoleni.pl może zamieszczać na witrynie internetowej serwisu linki do witryn internetowych należących do osób trzecich, przy czym Zespoleni.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich funkcjonowanie ani zawartość ani też za szkody lub straty wynikłe z korzystania z tych witryn internetowych, zamieszczanych na nich informacji, czy dóbr lub usług, zakupionych za ich pośrednictwem.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników, przekazane przez nich w formularzu rejestracyjnym lub w inny sposób wskazany w Regulaminie serwisu internetowego www.Zespoleni.pl, przetwarzane są zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy serwisu www.Zespoleni.pl mają, zgodnie z treścią art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

2. Zbiór danych osobowych serwisu internetowego www.Zespoleni.pl został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod nazwą "www.Zespoleni.pl - Baza użytkowników".

3. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w "www.Zespoleni.pl - Baza użytkowników" jest Studio X Marcin Kiełbaszewski z siedzibą w Olsztynie.

4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w zakresie wynikającym z formularza rejestracyjnego i innych nadesłanych przez Użytkownika formularzy, zgód i oświadczeń.

5. Serwis internetowy www.Zespoleni.pl przewiduje możliwość wysłania do Użytkowników serwisu informacji o wydarzeniach, imprezach czy nowościach na rynku muzycznym, przeprowadzania sondaży, a także organizowania dla swoich Użytkowników różnego rodzaju konkursów czy akcji promocyjnych. W takich przypadkach dane kontaktowe Użytkowników serwisu mogą być wykorzystywane do kontaktu z nimi. Adresy Użytkowników serwisu mogą być dodawane do listy adresowej, wykorzystywanej przy promocji kolejnych konkursów i innych przedsięwzięć marketingowych.

6. Serwis internetowy www.Zespoleni.pl może dostarczać swoim Użytkownikom informacje komercyjne firm trzecich (tzw. Mailingi).

8. Użytkownik serwisu internetowego www.Zespoleni.pl może również całkowicie usunąć swoje dane osobowe udostępnione portalowi Zespoleni.pl. W tym celu powinien wysłać pocztą e-mail stosowne oświadczenie z prośbą o usunięcie konta Użytkownika podając swoją nazwę Użytkownika - podaną w formularzu rejestracyjnym adres e-mail i hasło służące do logowania się Użytkownika w serwisie www.Zespoleni.pl. Po weryfikacji poprawności tych informacji przez administracje Zespoleni.pl, konto Użytkownika i jego dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte z bazy danych serwisu, o czym Użytkownik serwisu zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

Zaprzestanie świadczenia usług przez Zespoleni.pl

1. Administracja Zespoleni.pl zastrzega sobie prawo do zmieniania, zawieszania lub usunięcia czasowo lub na trwałe którejkolwiek z usług komunikacyjnych w ramach serwisu www.Zespoleni.pl.

2. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia o naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu Administracja Zespoleni.pl może wedle własnego uznania zaprzestać świadczenia usług w ramach serwisu internetowego lub zawiesić konto Użytkownika serwisu w każdym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Konkursy i losowania

1. Warunkiem udziału w wszelkiego rodzaju konkursach i losowaniach upominków jest rejestracja (założenie konta) na portalu www.zespoleni.pl. i wzięcie udziału w głosowaniu lub wykonanie innej czynności opisanej na stronie konkursu.
2. Losowanie upominków odbywa się drogą zadania losowego zapytania do bazy danych użytkowników, którzy wzięli udział w konkursie.
3. Wylosowany użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem o możliwości odbioru nagrody.

Inne postanowienia

1. Użytkownik serwisu korzysta z płatnych i nieodpłatnych materiałów udostępnionych za pośrednictwem serwisu internetowego www.Zespoleni.pl wyłącznie na własne ryzyko. W szczególności administracja Zespoleni.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za tzw. "kradzież kont" Użytkowników serwisu, dokonywane przez osoby trzecie.

2. Administracja Zespoleni.pl nie gwarantuje, że jakikolwiek model nagrywarki CD, DVD lub jakiegokolwiek innego przenośnego urządzenia, będzie kompatybilny z serwisem www.Zespoleni.pl ani, że którakolwiek wypalona płyta CD-R, DVD-R, zawierająca plik pobrane za pośrednictwem serwisu www.Zespoleni.pl, będzie odtwarzalna we wszystkich odtwarzaczach CD, DVD. Upewnienie się, że wszystkie komponenty systemu i inne urządzenia będą współpracowały prawidłowo, jest wyłącznym obowiązkiem Użytkownika serwisu.

3. Administracja Zespoleni.pl zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji uwag, spostrzeżeń lub innych treści kierowanych przez Użytkowników serwisu do zespołu obsługi serwisu www.Zespoleni.pl, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem serwisu (FAQ) wraz z udzielonymi poradami i odpowiedziami oraz wszelkich innych informacji, co do których administracja Zespoleni.pl uzna, że są one warte udostępnienia w sposób publiczny.

Postanowienia końcowe


1. Regulamin i wszystkie inne dokumenty i postanowienia w nim wymienione, stanowią całą i wyczerpującą treść umowy pomiędzy Studio X, a Użytkownikiem serwisu dotyczącej korzystania z serwisu internetowego www.zespoleni.pl. Jeżeli jakakolwiek ich część okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe, pierwotne intencje stron. Pozostałe części powinny pozostawać w pełnej mocy i mieć pełną skuteczność.

2. Studio X zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, z mocą obowiązującą od chwili udostępnienia zmienionych postanowień na witrynie internetowej serwisu www.zespoleni.pl. Kontynuowanie korzystania z serwisu internetowego www.zespoleni.pl po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, oznaczać będzie zgodę Użytkownika na te zmiany.

3. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z usług udostępnionych za pośrednictwem serwisu internetowego www.zespoleni.pl, podlegają prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania z usług i materiałów udostępnionych za pośrednictwem serwisu internetowego www.zespoleni.pl jest sąd właściwy dla siedziby Studio X

5. Studio X zastrzega sobie prawo do dokonywania cesji części lub całości wszelkich swoich praw i obowiązków zawiązanych z serwisem www.zespoleni.pl, bez konieczności uzyskiwania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników serwisu.

Oferta reklamowa

Baner reklamowy o rozmiarach 318x179px na okres 1 miesiąca 200zł.

Artykuł sponsorowany 200 zł.

1 miesiąc emisji spotu reklamowego (reklama dźwiękowa) zamieszczonego przed utworami z bazy portalu ww.zespoleni.pl 1000 zł netto (długość reklamy do 15 sekund).

Przygotowanie 20 sekundowego spotu reklamowego (lektor z licencjonowanym podkładem muzycznym) 1500 zł.

1 miesiąc emisji spotu reklamowego (reklama video) zamieszczonego przed materiałami video z bazy portalu www.zespoleni.pl 800 zł netto (długość reklamy do 30 sekund).

Przygotowanie spotu video - ustalenie indywidualne w zależności od stopnia złożoności reklamy. Pytania proszę kierować pod adres reklama@zespoleni.pl.

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.